0K9BV105F0A Hyundai / KIA S/ASSY-B/PLATE,LH, Price: 9.27$, Weight: 0.15kg


Make Number Name Availability Weight Price Ship In, Days

Hyundai / KIA

0K9BV105F0A

S/ASSY-B/PLATE,LH

0

0.15

9.27$

2

Not Available
Make Number Name Availability Weight, kg Ship in, Days Price  

Substitutions

Hyundai / KIA
0K9BV105F0B
SWITCH B/PLATE LH
0
0.15
2
8.90$
Not Available

Compatibility

NameFamilyVehicleCategoryModelyearfromModelyeartoModelOptionsDiagram
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBDV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBDV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBGV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBGV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBSV65Grade: (S) LOW GRADE;TRANSMISSIO
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBSV6BGrade: (S) LOW GRADE;Engine Capa
CarnivalCarnivalR/V19982005FLFSV65Grade: (S) LOW GRADE;TRANSMISSIO
CarnivalCarnivalR/V19982005FLFSV6BGrade: (S) LOW GRADE;Engine Capa
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSDV65Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSDV6BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSGV65Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSGV6BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005K55YEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
CarnivalCarnivalR/V19982005K570Engine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
CarnivalCarnivalR/V19982005K57YEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
CarnivalCarnivalR/V19982005K58LTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
CarnivalCarnivalR/V19982005K58MTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
CarnivalCarnivalR/V19982005K58NEngine Capacity: (V) 2500 CC;Bod
CarnivalCarnivalR/V19982005K58PEngine Capacity: (V) 2500 CC;Bod
CarnivalCarnivalR/V19982005K59TBody Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005K59VBody Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005K59WBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005K59XBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005FLBGV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSDV95Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSDV9BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSGV6BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSGV95Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSGV9BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSSV95Body Type: (S) WGN SHORT 9;Grade
CarnivalCarnivalR/V19982005FLSSV9BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Grade
CarnivalCarnivalR/V19982005FLYDV95TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
CarnivalCarnivalR/V19982005FLYDV9BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
CarnivalCarnivalR/V19982005K559Body Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005K564Engine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
CarnivalCarnivalR/V19982005K565Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005K566Body Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005K56D
CarnivalCarnivalR/V19982005K56MBody Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
CarnivalCarnivalR/V19982005K56RBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
CarnivalCarnivalR/V19982005K56SEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
CarnivalCarnivalR/V19982005K56TBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
NameFamilyVehicleCategoryModelyearfromModelyeartoModelOptionsDiagram
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBDT65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBDT6BEngine Capacity: (T) 2400 CC;Gra
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBDV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBDV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBGT65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBGT6BGrade: (G) HIGH GRADE;Engine Cap
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBGV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBGV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBST65Grade: (S) LOW GRADE;TRANSMISSIO
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBST6BGrade: (S) LOW GRADE;Engine Capa
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBSV65Grade: (S) LOW GRADE;TRANSMISSIO
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLBSV6BGrade: (S) LOW GRADE;Engine Capa
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLCDV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLCDV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLCGV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLCGV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLDDT6BBody Type: (D) WGN SHORT 8;Engin
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLDDV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLDDV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Bod
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLDGT6BGrade: (G) HIGH GRADE;Body Type:
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLDGV65TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLDGV6BEngine Capacity: (V) 2500 CC;Gra
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLFSV65Grade: (S) LOW GRADE;TRANSMISSIO
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLFSV6BGrade: (S) LOW GRADE;Engine Capa
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLSDV65Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLSDV6BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLSGV65Body Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005FLSGV6BBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K55LTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K55MEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K55RTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K55SEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K57LTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K57MEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K57RTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K57SEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K57XEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K57ZEngine Capacity: (V) 2500 CC;Dri
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K58LTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K58MTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K58NEngine Capacity: (V) 2500 CC;Bod
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K58PEngine Capacity: (V) 2500 CC;Bod
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K59TBody Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K59VBody Type: (S) WGN SHORT 9;TRANS
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K59WBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
Carnival/SedonaCarnival/SedonaR/V19982005K59XBody Type: (S) WGN SHORT 9;Engin
NameFamilyVehicleCategoryModelyearfromModelyeartoModelOptionsDiagram
Credos IICredosPassenger19972000K9B2TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Credos IICredosPassenger19972000K9B3Fuel Type: (3) MPI-SOHC;Drive Ty
Credos IICredosPassenger19972000K9B4TRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD
Credos IICredosPassenger19972000K9B5Drive Type: (L) LEFT HAND DRIVE;
Credos IICredosPassenger19972000K9BVDrive Type: (L) LEFT HAND DRIVE;
Credos IICredosPassenger19972000K9BYTRANSMISSION: (5) 5 SPEED MT 2WD