Hyundai Parts Catalogs SANTAMO (1998-2002) Santamo R/V TRANSMISSION

BrandNameFamilyVehicle CategoryModel Year FromModel Year ToModel Option S
HYUNDAI HYUNDAISANTAMO (1998-2002)SantamoR/V19982002EEGLUDS54Engine Capacity: (S) 2000 CC;Spe

TRANSMISSION

MANUAL TRANSMISSION GEAR

NumberNameCode
MD742777Key - synchronizer43373
MD718033Bearing - manual transmission input shaft43265
MD745479Ring - synchronizer43374
MD741875Gear - 3rd43260
MD739390Oil seal - input shaft rear end432AA
MD746443Hub & sleeve - synchronizer43360
MD747881Shaft - input43221
MD744342Spring - wave43390
MD706495Bearing - manual transmission input shaft front43222
MD745892Ring - synchronizer (5th)43384
MD719137Bearing - manual transaxle input shaft43255
MD718031Bearing - manual transaxle input shaft43255
MD743166Gear assy - 5th speed43240
MD739439Sleeve - 5th speed gear43243
MD746439Ring - reverse brake43388
MD742441Spring - synchronizer43371
MD718030Bearing - manual transmission input shaft rear43223
MD706537Ring - snap43224
MD706538Ring - snap43224
MD746445Hub & sleeve - synchronizer43370
MD741879Gear assy - 4th speed43280
MD718026Sleeve - 4th speed gear43259
MD742775Key - synchronizer43372A
MD746441Hub & sleeve - synchronizer43380
MD730892Ring - snap43245
MD730891Ring - snap43245
MD730890Ring - snap43245
MD723278Ring - snap43245
MD723277Ring - snap43245
MD730889Ring - snap43245
MD723279Ring - snap43245
MD723276Ring - snap43245
MD730794Spacer43254
MD743190Gear assy - 2nd43270A
MD744686Gear assy - 1st speed43256
MD745889Ring - synchronizer432AQ
MD742445Spring - synchronizer43387
MD740195Sleeve - 1st speed gear43257
MD731948Nut - locking43216
MD712340Spacer43217
MD712339Spacer43217
MD712338Spacer43217
MD712337Spacer43217
MD712335Spacer43217
MD712330Spacer43217
MD712329Spacer43217
MD712331Spacer43217
MD712332Spacer43217
MD712334Spacer43217
MD712333Spacer43217
MD712336Spacer43217
MD712341Spacer43217
MD712347Spacer43217
MD712346Spacer43217
MD712348Spacer43217
MD712349Spacer43217
MD720962Spacer43217
MD720961Spacer43217
MD712344Spacer43217
MD712345Spacer43217
MD712343Spacer43217
MD712342Spacer43217
MD723276Ring - snap43285
MD723277Ring - snap43285
MD723278Ring - snap43285
MD723279Ring - snap43285
MD742036Gear - intermediate43230
MD707506Bearing - intermediate gear43225
MD745477Ring - synchronizer (3rd & 4th)43386
MD724117Bearing - intermediate gear43220
MD737652Bearing - manual transmission 2nd gear43253
MD741892Gear - intermediate43218